Drets humans

La declaració universal dels drets humans va ser adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides ONU, el 10 de desembre de 1948 a París.

Article 19 de la Declaració Universal de Drets Humans.

Tota persona té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió. Aquest dret inclou la llibertat de sostenir opinions sense ser molestat a causa de les seves opinions, investigar i rebre informacions i opinions, i difondre-les, sense limitacions de fronteres i per qualsevol mitjà d’expressió o comunicació social.

El dret a la informació implica: a nivell individual, el dret a informar i ser informat, la llibertat d’opinió i expressió, la protecció de la privadesa i el lliure accés a la informació; a nivell institucional, el dret a publicar o emetre informacions o opinions, la llibertat daccés a les fonts dinformació i el dret a secret professional ia la reserva de les fonts; a nivell col·lectiu, el dret al lliure i equilibrat flux de la informació, el dret de rèplica i la preservació de la integritat cultural.

La llibertat d’expressió és un dret fonamental reconegut a la declaració americana sobre els drets i deures de les persones i la convenció americana sobre drets humans, la Resolució 59 (1) de l’assemblea general dels drets humans, la Resolució 104 adoptada per la Unesco, el pacte internacional dels drets civils i polítics, així com en altres instruments internacionals i constitucions nacionals.

(Article 19, UDHR)